Hopp til innholdet
FNs 17 bærekraftmål
Bærekraft

Slik jobber vi med FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. Sparebanken Narvik skal bidra til måloppnåelse i henhold til bærekraftsmålene, og vi har valgt ut seks bærekraftsmål som vi særlig kan bidra til.

Mål 3: God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Sparebanken Narvik skal fortsette å jobbe for å fremme god helse og livskvalitet for sine ansatte. I tillegg skal sponsor- og gavepolitikken bidra til positive, helsefremmende tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet. 

 

PH Larsen klipper snora til ny grillhytte i Kjøpsvik, sponset av Sparebanken Narvik.

Mål 4: God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og veldig mange flere går i dag på skole enn for bare tiår siden. Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle, er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn. Derfor bidro vi til å sikre at læringscampen Guttas Campus ble etablert i Nord Norge i 2022, deler kunnskap i skoler, og har arrangert en rekke temakvelder på Narvik Bibliotek for å bidra til at den eldre generasjonen også får god informasjon om praktiske, finansielle og juridiske spørsmål i hverdagen.
Sparebanken Narvik og Eurojuris Nord holder foredrag på Narvik Bibliotek om fremtidsfullmakter.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet 

I Norge har vi kommer langt på likestilling, men ikke langt nok. Sparebanken Narvik ønsker å jobbe med hvordan vi kan øke andel kvinnelige ledere – både internt og i resten av samfunnet. I årene fremover vil vi også arbeide videre med hvordan virksomheten vår kan påvirke likestilling i samfunnet. Banken har for eksempel arrangert Damenes Aften for å hjelpe kvinner å ta grep om pensjon og sparing. I 2022 rykket Mjølners damelag opp til allnorsk 2. divisjon, og banken ga en halv million kroner til damelaget for å sikre at jentene fikk like muligheter.

Mjølnerdamene, som sikret seg plass i allnorsk 2. divisjon, jubler etter scoring. Foto: Monia Buyle

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Banken spiller en viktig rolle i å sikre økonomisk aktivitet i våre lokalsamfunn gjennom lokal kapital og kompetanse. Gjennom utforming av produkter og tjenester, rådgivning og kunnskapsdeling kan vi også bidra til nødvendig omstilling for økt bærekraft, og sikre fortsatt verdiskaping i våre lokalsamfunn i fremtiden. Sparebanken Narviks fremtidskonferanse har som målsetting å samle både næringsliv og folk flest, for å formidle viktige temaer rundt utvikling og bærekraft i lokalsamfunnet.

Styreleder Hugo Storø, banksjef Paul Carsten Holst, og markedsansvarlig Tina Føre Frantzen i Sparebanken Narvik under Fremtidskonferansen 2023. Foto: Rune Dahl.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem 

Vi skal sikre bærekraft i eget hus og begrense egne utslipp. Det jobbes kontinuerlig for å videreutvikle produkter og tjenester for å redusere kunders utslipp på en smart måte samt øke forståelsen av klimarisiko. Vi stiller klare forventninger ovenfor leverandører, samarbeidspartnere og investeringsbeslutninger.

Nordlys over Efjorden. Foto: Michael Ulriksen

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Mål nummer 17 er særlig sentralt for oss og støtter opp under vår visjon; Sammen skaper vi gode opplevelser. Vi skal se til etablerte og anerkjente ordninger både nasjonalt og internasjonalt, og vi skal samarbeide med Finans Norge, myndighetene og andre relevante institusjoner eller selskaper for å bidra til at vi sammen når bærekraftsmålene.