Resultater:

Eika Spar hadde i november en positiv avkastning på 4,12%. Resultatet er 0,90% bedre enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEBX – som på sin side endte opp 3,22%. Hittil i år har fondet en absolutt avkastning på -4,52% hvilket vil si at Eika Spar ligger -4,44% bak sin referanseindeks. Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 50% Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) og 50 % Morgan Stanley Capital International World Index (omregnet til norske kroner).

Markedsutvikling:

I det norske markedet dominerer fortsatt Energi- og Materialsektoren på Oslo Børs og disse sektorene er sensitive til det globale råvaremarkedet. Fokuset etter resultatsesongen har derfor skiftet fra selskapstall til makroøkonomi.

I det siste har Kina indikert at de ønsker å lette på covid19 restriksjonene hvilket åpner for mer økonomisk aktivitet i landet. Økt økonomisk aktivitet i Kina har ført til mindre eksport av råvarer og et strammere råvaremarked i Europa. For Oslo Børs slår dette på to måter. Selskaper som produserer aluminium, som Norsk Hydro, vil tjene mer penger, og selskaper som bruker aluminium til produksjon av produkter, som Autostore, vil tjene mindre penger. 

Av andre råvarer som har stor påvirkningskraft i det norske markedet er Olje og Gass. Etter at Europa innførte et pristak på Russisk olje, har oljeprisen falt, hvilket påvirker både olje- og oljeservice selskapene. Oljeselskapene påvirket i første omgang gjennom mindre inntjening på salg i dag og færre leteprosjekter som reduserer fremtidig inntjening. Så påvirkes oljeservice selskapene som vil få mindre inntjening på ryggen av færre kontrakter fra oljeselskapene. Materialer, Olje og Oljeservice utgjør til sammen 37% av Eika Norges referanseindeks – OSEFX.

Det nordiske markedet melder om at oppgangen i Norden gjenspeilte stigende børser rundt om i verden. Forventninger om lettelse i Covid-tiltak i Kina førte til en oppgang på hele 27% på Hang Seng indeksen ved Hong Kong-børsen, den største månedlige oppgangen siden 1998. I aksjemarkedet var det hovedsakelig vekstsensitive selskaper innenfor industri og konsumvarer som ledet an oppgangen. 

Noe av optimismen i markedet skyldes forhåpninger om at rentetoppen er nær og at vi dermed kan få en mindre dyp konjunkturnedgang, noe som blir omtalt som en «myk landing». Dette avspeiler seg i rentemarkedet der renten på 10-årig amerikansk statsobligasjon falt fra 4,2% til 3,6% gjennom november.   

Selv om veksttakten i global økonomi forventes å være svak inn i 2023 er det likevel noen positive tegn:
Kina prøver mer aktivt å stimulere økonomien
Energi-situasjonen i Europa er noe mindre tilspisset
Forbrukertilliten i Europa og USA er stabilisert.   

Globalt, og til tross for et vedvarende stramt arbeidsmarked, spesielt i USA, var det indikasjoner til en noe avtagende inflasjonstakt både i USA og flere europeiske land i løpet av november. Selv om de fleste sentralbanker fortsatt kommuniserer at de ser for seg videre innstramninger, signaliserte også flere at de forventer at takten og størrelsen på renteøkningene vil kunne reduseres dersom inflasjonstallene fortsetter å moderere seg. Dette har blitt godt mottatt av markedet blant annet fordi det det har redusert markedsaktørenes frykt for at spesielt den amerikanske sentralbanken sin aggressive pengepolitikk vil kunne skape en resesjon.

Eika Spar er et aksjefond som består av 50% norske aksjer, 37,5% globale aksjer og 12,5% nordiske aksjer. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norge, Eika Norden og Eika Global.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.