Du kan også ta kontakt direkte med din kunderådgiver i banken. Dersom du etter dialog med banken eller kunderådgiver velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema.

Skjemaet returneres til banken pr post, sikker epost eller personlig i banken med nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen. NB: ikke send ditt fødsels- eller personnummer i ordinær epost.  Banken sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre produktselskaper i Eika som Sparebanken Narvik er distributør eller agent for, vil du som klager bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes på eika.no.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: (+47) 23  13  19  60

finkn.no