Dato og tidspunkt: Torsdag 20.februar kl 19.00

Bankens besøksadresse er Kongens gate 41, på Det 4.hjørnet i sentrum av Narvik.

Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har - og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 NOK - som er valgbare og har stemmerett.

 

Videre står det i bankens vedtekter at «… et hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Sparebanken Narviks kunder kan velges som medlem eller varamedlem til bankens generalforsamling som representant for kundene.» 

 

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater med navn, adresse og fødselsdato på kandidaten(e) ved å sende e-post til banken post@sn.no eventuelt pr post til Postboks 102, 8502 Narvik senest fredag 7. februar 2020

  

Bankens valgkomité kontrollerer kandidatenes valgbarhet og utarbeider deretter en endelig valgliste hvor kandidatene føres opp i den rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling. Det er ikke mulig å stemme på andre kandidater enn de som er nevnt i valgkomiteens innstilling.

  • De kundevalgte medlemmene velges for fire år og i 2020 skal det velges fire faste representanter samt fire vararepresentanter. Dersom et valgt varamedlem blir valgt til fast medlem skal det velges nytt varamedlem for denne person.
     
  • Liste over nåværende medlemmer av Generalforsamlingen med angivelse av hvem av disse som er på valg finner du i nedtrekkslisten nederst på siden her. Listen er også lagt ut i bankens ekspedisjonslokaler.

  • Valgkomiteens innstilling er også tilgjengelig i bankens lokale og i lenke under.

  • Påmeldingsfrist: Tirsdag18. februar kl 16.00.Påmeldte må registrere seg med antall stemmer.
       
  • Påmelding skjer ved å sende en e-post til banken post@sn.no

 

Narvik, 21.januar 2020

 

Bjørn Harald Larsen

Generalforsamlingens leder