I henhold til Finansforetaksforskriftens bestemmelser er myndige personer som har - og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 NOK - valgbare og har stemmerett.

 

Bankens vedtekter sier videre at «… et hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Sparebanken Narviks kunder kan velges som medlem eller varamedlem til bankens generalforsamling som representant for kundene.»

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater med navn, adresse og fødselsdato på kandidaten(e) ved å sende e-post til banken post@sn.no eventuelt pr post til Postboks 102, 8502 Narvik senest 31.januar 2018.

  

Bankens valgkomite kontrollerer kandidatenes valgbarhet og utarbeider deretter en endelig valgliste hvor kandidatene føres opp i den rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling. Det er ikke mulig å stemme på andre kandidater enn de som er nevnt i valgkomiteens innstilling.

 

  • De kundevalgte medlemmene velges for fire år og i 2018 skal det velges fire faste representanter. Dersom et valgt varamedlem blir valgt til fast medlem skal det velges nytt varamedlem for denne person.
     
  • Liste over nåværende medlemmer av Generalforsamlingen med angivelse av hvem av disse som er på valg kan du laste ned via lenke under. Listen er også lagt ut i bankens ekspedisjonslokaler.

  • Valgkomiteens innstilling er også tilgjengelig i bankens lokale og i lenke under.

  • Påmeldingsfrist: 26. februar kl. 16:00. Påmeldte må registrere seg med antall stemmer.

  • Påmelding skjer ved kontakte Oddbjørn Johnsen eller Bodil M. Smedseng på telefon 76 91 11 00 eller ved å sende en e-post til banken 

I tillegg til valg av representanter til Generalforsamlingen vil det også være informasjon om temaet Pensjonssparing ved vår "sparesjef" PH Larsen.

 

Narvik, 22. januar 2018

 

Bjørn Harald Larsen

Generalforsamlingens leder